Formål og Visjon

Vår Visjon
kan sammenfattes i denne setningen ”Et steg videre”. 

 

Dette innebærer en visjon om å være blant de beste på yrkesrettet attføring for våre brukere.

 • De skal få hjelp til å finne og dyrke frem talent man kanskje tror man ikke har
 • De skal se muligheter istedenfor begrensninger.
 • De skal få muligheten til å prøve seg i arbeidslivet med tett oppfølging og veiledning slik at man lettere skal få og beholde jobb.

 


Formålet bedriften har er todelt
For det første er vi en leverandør av tjenester innen attføring, og for det andre leverer vi produkter fra våre produksjonsavdelinger.

 

 1. Tjeneste leverandør innen attføring
  Mjåvann arbeidstreningssenters formål er å eie og drive et arbeids- og attføringssenter. Med utgangspunkt i bedriften skal vi kunne etablere og yte opptrenings- og attføringstiltak og tjenester både innenfor og utenfor vår egen virksomhet.

   Våre mål med arbeidet er:
  • Å forbedre/vedlikeholde brukers funksjons- og mestringsevne.
  • Å øke forståelsen av å ta vare på egen helse og unngå tilbakefall.
  • Å øke forståelsen av betydningen av fysisk aktivitet.
  • Å gi hver enkelt bruker helsefaglig opptrening, oppfølging, læring, veiledning, omsorg og hjelp både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig.
  • Å tilrettelegge for tilbakeføring, hjem og fritid.
  • Å legge vekt på å holde et høyt faglig nivå, og være innovativ sin faglige holdning.
  • Å være et spennende og faglig utvikende arbeidssted, der det til enhver tid skal arbeides med respekt for brukerne og de ansatte
    
 2. Produkt leverandør
  Våre mål er å konstruere, produsere og levere produkter innenfor bedriftens satsings områder som oppfyller våre kunders krav, forventninger og behov på så vel kort som lang sikt. Våre produkter skal også oppfylle krav satt av myndigheter og av bedriften selv. Bedriften skal levere avtalt produkt til rett tid og pris.

 


Hvordan skal vi innarbeide vår visjon og vårt formål?
De ansatte
skal gjøres kjent med organisasjonens visjon og formål på forskjellige måter slik at organisasjonens overordnende verdier formidles og forankres

 • Ved allmannamøter og andre fellessamlinger.
 • Ved ansettelse.
 • Ved gjennomganger av individuelle aktivitetsplaner
 • Ved evalueringer og revisjoner av Mjåvann arbeidstreningssenters systemer
 • Ved resultatgjennomganger
   

 

 

Våre kunder gjøres kjent med våre overordnende verdier i sammenheng med utsendelse av tilbud, reklamemateriell/informasjonsbrosjyre, annen korrespondanse, evalueringer og spørreundersøkelser, hjemmeside og ellers der det måtte falle naturlig.

 

 

Styrets godkjenning av visjon og formål:               Sak 20/13: ”Visjon”

 

Sted:     Mjåvann                                                              Dato:  19.09.13.

Sitatet

Tiden går fortere og fortere fordi hvert nytt leveår utgjør en mindre del av den samlete levetid.

-
Kontaktinformasjon

Mjåvann Arbeidstreningssenter
Mjåvannsvegen 1
4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 26 82
post@mjats.no
Sertifisert av

 

 Medlem av

Oppdateres med eRedaktør